Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Odmítnout volitelné Povolit vše

Obchodní podmínky společnosti

Dype s.r.o.
se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 050 83 401
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 258098
k příkazní smlouvě

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Dype s.r.o. se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 050 83 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 9 , spisová značka C 258098 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „objednatel“) vznikající z příkazních smluv vznikajících při podnikatelské činnosti poskytovatele (dále jen „příkazní smlouva“).
  2. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v příkazní smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a příkazní smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.
  3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy. K vyslovení souhlasu s novou verzí obchodních podmínek může ze strany objednatele dojít i prostřednictvím webové aplikace (čl. 2.1).
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Webovou stránkou se rozumí webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.dype.cz, www.dype.sk a www.dype.eu, jež mimo jiné obsahuje uživatelské rozhraní online úložiště a portálu (dále jen „online portál“).
  2. Připojeným ceníkem se rozumí ceník poskytovatele, který tvoří přílohu a nedílnou součást příkazní smlouvy.
  3. Aktuálním ceníkem se rozumí ceník poskytovatele odsouhlasený objednatelem (i jako příloha příkazní smlouvy) či ceník poskytovatele zveřejněný v rámci webové stránky, jenž vždy nahrazuje připojený ceník či jakékoliv jiné předchozí ceníky poskytovatele. Aktuální ceník může být zaslán objednateli také na adresu objednatele.
  4. Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Součástí daňového poradenství je též jednání poskytovatele s třetími osobami, zejména se správci daně, s orgány sociálního a zdravotního pojištění, a to v rozsahu příkazní smlouvy. V rámci daňového poradenství je poradce oprávněn také vést objednateli účetnictví, daňovou evidenci, případně jiné evidence, které s daněmi přímo souvisejí. Daňovým poradenstvím se dále rozumí konzultace k vedení potřebných daňových evidencí a rovněž na základě účetních podkladů a dokladů vyhotovení příslušných daňových přiznání a hlášení, k nimž je či bude objednatel povinen.
  5. Službami se rozumí služby daňového a účetního poradenství poskytovatele poskytované na základě dokladů, podkladů a informací od objednatele v rozsahu dohodnutém v příkazní smlouvě, nevyplývá-li z kontextu jinak.
  6. Doplňkovými službami se rozumí služby daňového a jiného poradenství poskytovatele poskytované na základě dokladů, podkladů a informací od objednatele v rozsahu a za odměnu dohodnutou v souladu s čl. 3.2 obchodních podmínek.
  7. Přiznání k DzP se rozumí služba vyhotovení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud je objednatel právnickou osobou, nebo vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud je objednatel fyzickou osobou, včetně vyhotovení přehledů objednatele určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
  8. Správou a stahováním výpisů se rozumí služba správa a stahování bankovních výpisů spočívající v umožnění pasivního on-line přístupu k bankovnímu účtu objednatele prostřednictvím rozhraní peněžního ústavu, nebo prostřednictvím služby třetí osoby, a to pouze v těch datových formátech, které umožňují poskytovateli automatické (strojové) zpracování dat z bankovního účtu objednatele poskytovatelem.
  9. Správou DPH se rozumí služba zpracovávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty.
  10. Svozem dokladů se rozumí služba svozu dokumentů spočívající v pravidelném zajištění odvozu dokladů a podkladů z provozovny objednatele do provozovny poskytovatele.
  11. Poskytnutím expresních služeb spočívajících v zajištění určitých služeb poskytovatelem pro objednatele v dřívějším termínu, než je poskytovatel na základě příkazní smlouvy povinen.
  12. Zaúčtovanou operací se rozumí každý doklad, který musí být nebo má být zaúčtován (včetně dokladů o smluvních závazcích či jiných právních jednáních objednatele, jež musí být nebo mají být zaúčtovány) či jiná účetní operace, která musí být nebo má být zaúčtována, včetně transakcí zaznamenaných na bankovním výpisu).
  13. Manuálně zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která musí být do databáze účetního systému poskytovatele zaznamenána pracovníky poskytovatele neautomatizovaným způsobem či která není z jiného důvodu automaticky zaúčtovanou operací (čl. 2.14).
  14. Automaticky zaúčtovanou operací se rozumí účetní operace, která je do databáze účetního systému zaznamenána automaticky, a to na základě datového propojení se systémem objednatele či na základě informací zadaných do online portálu objednatelem.
  15. Pracovní dobou se rozumí doba od 9:00 hod. do 17:00 hod. středoevropského času v pracovní dny v České republice.
  16. Doklady se rozumí zejména následující doklady, které zajišťuje objednatel:
   1. prvotní účetní doklady objednatele
   2. uzavřené smlouvy, objednávky a další podklady k obchodním operacím objednatele
   3. provozní dokumentaci ke strojům a zařízením, zejména OTP (osvědčení o technickém průkazu) u vozidel
   4. rozhodnutí orgánů společnosti.
 3. UZAVŘENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
  1. Příkazní smlouva může být s poskytovatelem uzavřena pouze písemně. Za písemné uzavření příkazní smlouvy se považuje i uzavření příkazní smlouvy učiněné elektronickými prostředky a podepsané elektronicky tak, že je zachycen obsah právního jednání a jsou určeny jednající osoby. Strany mohou k právnímu jednání při uzavírání příkazní smlouvy využít systém PandaDoc – eSignatures umístěný na internetové adrese https://www.pandadoc.com, či jiný systém umožňující označení subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl tento subjekt skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti jednajícího subjektu (důkazní funkce).
  2. K uzavření dohody ohledně poskytování doplňkových služeb mezi poskytovatelem a objednatelem může dojít také následujícím způsobem. V návaznosti na doručení požadavku objednatele na poskytnutí doplňkových služeb poskytovateli elektronickou poštou zašle poskytovatel objednateli informace ohledně předpokládaného rozsahu doplňkových služeb, ohledně výše odměny poskytovatele za zajištění těchto doplňkových služeb a ohledně dalších podmínek poskytnutí doplňkových služeb, přičemž výše odměny poskytovatele bude stanovena v souladu s aktuálním ceníkem (dále jen jako „návrh dohody“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Poskytovatel není povinen návrh dohody učinit, zejména v případě, kdy není schopen zajistit poskytování doplňkových služeb či v případě předchozího porušení povinností objednatelem vůči poskytovateli. Okamžikem doručení souhlasu objednatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká dohoda ohledně poskytování doplňkových služeb.
 4. PROVOZ A VYUŽÍVÁNÍ ONLINE PORTÁLU
  1. Online portál mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití online portálu koncovým uživatelem je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.
  2. Provoz online portálu nemusí poskytovatel zajišťovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Provoz online portálu tak nemusí poskytovatel zajišťovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  3. Při provozu online portálu může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality provozu online portálu. V případě, že v důsledku výpadku, omezení, přerušení či snížení kvality provozu online portálu nemusí být nepochybné, že došlo k předání všech podkladů a dokladů objednatelem poskytovateli (čl. 6.4), ať jsou předávány poskytovateli přímo objednatelem či jinou osobou pověřenou objednatelem, je objednatel povinen takové podklady či doklady předat poskytovateli opětovně.
  4. Objednatel nesmí v rámci online portálu používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  5. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je online portál provozován, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí online portál využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání online portálu další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel nesmí server poskytovatele, na kterém je online portál provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky. Objednatel nesmí provádět programátorské změny online portálu.
  6. Pro využívání online portálu musí objednatel a koncový uživatel odsouhlasit licenční podmínky online portálu.
 5. OBSAH PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
  1. Příkazní smlouvou se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat služby, přičemž objednatel se příkazní smlouvou zavazuje za služby platit poskytovateli odměnu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.3 obchodních podmínek.
  2. Na základě příkazní smlouvy se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne doplňkové služby, jež budou dohodnuty dle čl. 3.2 obchodních podmínek, přičemž objednatel se zavazuje za ně zaplatit poskytovateli odměnu.
  3. V případě, že je v příkazní smlouvě smluveno, je předpokladem poskytování služeb zajištění technického propojení mezi databází účetního systému poskytovatele a informačním systémem objednatele tak, aby bylo možné poskytovateli předávat doklady nepřetržitě on-line (dále jen „technické propojení“). Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost nutnou ke zprovoznění technického propojení. O provedení technického propojení sepíšou smluvní strany zápis v textové podobě. K poskytování služeb poskytovatelem bude započato až po zprovoznění technického propojení, přičemž smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že řádná funkcionalita technického propojení je předpokladem pro poskytování služeb poskytovatelem.
  4. V případech, kdy má při poskytování služeb ze strany poskytovatele docházet k právnímu jednání za objednatele či k jiným činnostem v zastoupení objednatele, je objednatel povinen poskytnout poskytovateli na celou dobu účinnosti příkazní smlouvy plnou moc v písemné podobě ve formě vyžadované obecně závaznými právními předpisy či poskytovatelem. Objednatel bere na vědomí, že v případě odvolání plné moci objednatelem nemusí být poskytovatel schopen poskytovat objednateli služby.
  5. Je-li tak dohodnuto v příkazní smlouvě, poskytne poskytovatel objednateli služby také za období předcházející dni nabytí účinnosti příkazní smlouvy, a to konkrétně za období, jež je stanoveno v příkazní smlouvě.
  6. Poskytovatel chrání práva a oprávněné zájmy objednatele. Poskytovatel uplatňuje vše, co podle jeho přesvědčení a příkazu (pokynu) objednatele pokládá za prospěšné. Poskytovatel je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy objednatele. V oprávněném případě, je-li to naléhavě nezbytné a v zájmu objednatele a není-li možné získat souhlas objednatele nebo objednatel v přiměřené lhůtě neposkytuje poskytovateli součinnost, může se poskytovatel od příkazu objednatele odchýlit. Vždy je však povinen o tomto kroku poskytovatel povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Poskytovatel odmítne provedení zejména takových příkazů (pokynů) objednatele, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 6. PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ, PODKLADŮ A INFORMACÍ
  1. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli veškerou možnou součinnost při plnění příkazní smlouvy, zejména poskytovat úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace. Informace, které mají nebo mohou mít význam pro plnění příkazní smlouvy, poskytuje objednateli poskytovateli i bez vyžádání poskytovateli; to platí zejména o nově nastalých nebo nově zjištěných skutečnostech. Ty je objednatel povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu. Objednatel neprodleně informuje poskytovatele o všech jednáních učiněných bez vědomí poskytovatele v záležitostech, které souvisí s plněním příkazní smlouvy, zejména o zahájení, průběhu a výsledku kontroly, postupu pro odstranění pochybností, podání daňového tvrzení nebo o jednáních uskutečněných v souvislosti s řízením ve věci pojistného na sociální zabezpečení nebo ve věci veřejného zdravotního pojištění. Objednatel vždy sdělí poskytovateli informace umožňující posoudit rozsah rizik, do kterých poskytovatel při poskytování služeb vstupuje.
  2. Při poskytování služeb vychází poskytovatel vždy z podkladů, dokladů a informací mu předaných objednatelem, přičemž, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel při poskytování služeb v plném rozsahu spoléhá na jejich správnost a úplnost. Za správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí služeb tak odpovídá v plném rozsahu objednatel. V případě, že jsou poskytovateli poskytovány kopie podkladů či dokladů, odpovídá objednatel vždy v plném rozsahu za soulad těchto kopií s jejich originály, přičemž poskytnutím podkladů či dokladů poskytovateli nejsou dotčeny povinnosti objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů (archivace apod.). Pro případ, kdy objednatel poskytne poskytovateli informace bez podkladů za účelem poskytnutí služeb poskytovatelem, smluvní strany dohodly, že poskytovatel má při poskytnutí služeb vycházet výhradně z těchto informací. V takovém případě poskytovatel není povinen vyžadovat po objednateli doložení těchto informací podklady či důkazy, přičemž může v plném rozsahu spoléhat na správnost a úplnost takto objednatelem poskytnutých informací, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak. Na vyžádání poskytovatele poskytne objednatel poskytovateli informace či příkazy (pokyny) v textové podobě. Objednatel bez zbytečného odkladu odstraní nedostatky, omyly a nesprávnosti podkladů, dokladů či informací, na které byl poskytovatelem upozorněn.
  3. Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 6.1 a čl. 6.2 obchodních podmínek může poskytovatel vypracovat „Zprávu o kontrole dokladů“, ve které poskytovatel uvede případné zjištěné nedostatky v dokladech, návrhy na jejich řešení a případně též podklady, informace a příkazy objednatele, které jsou zjevně nesprávné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a na jejichž uplatnění objednatel trval. Objednatel se zavazuje potvrdit poskytovateli přijetí „Zprávu o kontrole dokladů“. Objednatel se zavazuje, že případné nedostatky zjištěné poskytovatelem v dokladech bez zbytečného odkladu opraví a podklady, informace a příkazy objednatele, které jsou případně nesprávné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bez zbytečného odkladu napraví.
  4. Podklady a doklady může objednatel předávat poskytovateli:
   1. v digitalizované podobě prostřednictvím online portálu
   2. v digitalizované podobě prostřednictvím zpráv elektronické pošty zasílaných na elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v příkazní smlouvě, přičemž poskytovatel takto doručené dokumenty umístí do online portálu s tím, že objednatel v tomto případě nese v plném rozsahu odpovědnost za případné chyby či nedostatky vzniklé v důsledku využití komunikace elektronickou poštou (včetně otázek souvisejících s jejím zabezpečením)
   3. doručením na náklady objednatele v tištěné podobě na adresu sídla poskytovatele, přičemž v takovém případě budou poskytovatelem dokumenty digitalizovány a uloženy do online portálu
   4. v případě, že je tak výslovně dohodnuto v příkazní smlouvě, prostřednictvím datového propojení se systémem objednatele, kdy jsou podklady a doklady předávány poskytovateli ve smluveném standardizovaném formátu (např. XML, CSV) prostřednictvím API účetního systému poskytovatele nebo online portálu. V takovém případě nese objednatel odpovědnost za to, že podklady a doklady z jeho systému odpovídají specifikaci API a že je zajištěna možnost jejich pravidelného načítání poskytovatelem. Ustanovení čl. 6.2 obchodních podmínek není tímto dotčeno
   5. prostřednictvím technického propojení, a to v případě, že je v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení. V takovém případě nese objednatel odpovědnost za to, že podklady a doklady z jeho systému odpovídají specifikaci technického propojení a že je na jeho straně zajištěna nepřetržitá funkčnost technického propojení.
  5. Aby došlo k zaúčtování dokumentu poskytovatelem (bez ohledu na způsob předání dokumentu poskytovateli), je objednatel vždy povinen v rámci online portálu u dokumentu nastavit (určit), že se jedná o doklad určený k zaúčtování poskytovatelem, přičemž:
   1. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel v pracovní době nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení takového nastavení objednatelem.
   2. u dokumentů splňujících všechny předpoklady pro zaúčtování, u kterých objednatel mimo pracovní dobu nastaví, že jsou určeny k zaúčtování, provede poskytovatel jejich zaúčtování nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí pracovní doby.
  6. V případě, že na základě příkazní smlouvy podává poskytovatel za objednatele daňová přiznání či jiná podání, podá je v zákonné lhůtě, a to za předpokladu, že objednatel není v prodlení s předáním podkladů, dokladů a informací.
  7. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa DPH a nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace nutné pro daňové přiznání k DPH objednatelem předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem vždy nejpozději patnáct (15) dnů před zákonným termínem pro podání daňového přiznání k DPH.
  8. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby přiznání k DzP předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období.
  9. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro podání daňového přiznání objednatelem v rámci služby vyhotovení a podání přiznání k silniční dani předány (nastaveny) (dále jen „přiznání k silniční dani“) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději do deseti (10) dnů po skončení zdaňovacího období.
  10. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace pro zpracování mzdy zaměstnance objednatele v rámci služby vedení mzdové evidence předány (nastaveny) k zaúčtování poskytovatelem nejpozději sedm (7) pracovních dnů před výplatním termínem takového zaměstnance.
  11. Nebude-li domluveno jinak, musí být všechny podklady a informace týkající se nového zaměstnance objednatele (v rámci služby vedení mzdové evidence) předány objednatelem poskytovateli nejpozději osmačtyřicet (48) hodin od vzniku pracovněprávního vztahu mezi takovým zaměstnancem a objednatelem. Ve stejné lhůtě je objednatel povinen předat poskytovateli všechny podklady a informace týkající se změn v pracovněprávních vztazích zaměstnanců objednatele.
  12. V případě, že dojde k porušení povinnosti objednatele dle čl. 6.7 až čl. 6.11 obchodních podmínek, jsou činnosti poskytovatele vynaložené v souvislosti s takovou skutečností považovány za vícepráce.
  13. V případě, že má v souvislosti s nabytím účinnosti příkazní smlouvy dojít k předání podkladů či informací poskytovateli třetí osobou na pokyn objednatele (nejčastěji osobou, jež poskytovala objednateli účetní či obdobné služby před uzavřením příkazní smlouvy), zavazuje se objednatel zajistit, že tyto podklady a informace budou poskytovatelem předány nejpozději do šedesáti (60) dnů od uzavření příkazní smlouvy.
  14. Každý dotaz poskytovatele související se službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od jeho zaslání poskytovatelem.
  15. Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování služeb podle příkazní smlouvy, včetně plnění ohlašovacích povinností objednatelem. Objednatel je po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  16. Přepravu dokladů a podkladů objednatele v rámci služby „svoz dokladů“ zajišťuje třetí osoba ve smluvním vztahu s poskytovatelem. Smluvní strany dohodly, že s ohledem na charakter této služby při přepravě dokladů a podkladů do provozovny poskytovatele přechází nebezpečí na věci (nebezpečí na dokladech a podkladech) na poskytovatele okamžikem jejich převzetí poskytovatelem od přepravce. V případě přepravy dokladů a podkladů zpět objednateli přechází nebezpečí na věci (nebezpečí na dokladech a podkladech) na objednatele okamžikem jejich předání k přepravě.
 7. ODMĚNA POSKYTOVATELE A NÁHRADA NÁKLADŮ
  1. Za poskytování služeb se objednatel zavazuje hradit poskytovateli odměnu dohodnutou v příkazní smlouvě. Odměna poskytovatele může být v příkazní smlouvě stanovena zejména jako:
   1. měsíční paušální odměna, jejíž výše je stanovena v aktuálním ceníku
   2. odměna za každou manuálně zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle aktuálního ceníku zahrnuta v paušální odměně dle čl. 7.1.1 obchodních podmínek;
   3. odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace, není-li tato odměna dle aktuálního ceníku zahrnuta v paušální odměně dle čl. 7.1.1 obchodních podmínek;
   4. odměna za každou položku (věc) v evidenci hmotného majetku objednatele ke konci účetního roku objednatele, a to ve výši stanovené v aktuálním ceníku,
   5. odměna za zpracování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku a odměna za zaúčtování cestovního příkazu ve výši stanovené v aktuálním ceníku.
  2. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že objednateli budou poskytovatelem poskytována služba zaúčtování hromadných elektronických transakcí, náleží poskytovateli za tyto účetní služby odměna za každou automaticky zaúčtovanou operaci v měsíci ve výši stanovené v aktuálním ceníku dle charakteru takové zaúčtované operace.
  3. Za poskytování služby přiznání k silniční dani se objednatel zavazuje hradit poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši stanové v aktuálním ceníku, a to za každé vozidlo, jež je předmětem silniční daně dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Za poskytování doplňkových služeb se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené dohodou stran dle čl. 3.2 obchodních podmínek, jež bude stanovena nejčastěji na základě aktuálního ceníku (v době učinění návrhu dohody), a to nejčastěji ve formě jednorázové odměny poskytovatele či odměny určené na základě hodinové sazby. V případě, že bude mít objednatel zájem o poskytnutí expresních služeb poskytovatelem, zvyšuje se odměna poskytovatele za poskytnutí těchto expresních služeb o částku dohodnutou smluvními stranami.
  5. Je-li v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení, náleží za činnosti poskytovatele při zajišťování technického propojení poskytovateli odměna určená na základě hodinové sazby poskytovatele, jež je stanovena v aktuálním ceníku.
  6. Jsou-li objednateli poskytovány služby za období předcházející dni účinnosti příkazní smlouvy a není-li dohodnuto v příkazní smlouvě jinak, náleží poskytovateli za tyto služby odměna ve shodné výši, jako by tyto služby byly poskytovány za období po nabytí účinnosti této smlouvy.
  7. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno jinak, je odměna poskytovatele za služby splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od skončení měsíce, za který je placena, a to na základě vyúčtování zaslaného poskytovatelem objednateli. Náhrada nákladů je splatná vždy společně s těmi službami, za jejichž účelem byl náklad poskytovatelem vynaložen.
  8. V případě, že příkazní smlouva ohledně služby hrazené paušální odměnou trvá pouze část období, náleží poskytovateli poměrná část takové paušální odměny.
  9. Objednatel se zavazuje nahrazovat poskytovateli všechny přímé náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb (zejména náklady na soudní či správní poplatky, poštovné).
  10. Odměna poskytovatele a dalším platby podle příkazní smlouvy jsou splatné vždy bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 9381042001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen (dále jen „účet poskytovatele“).
  11. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.
  12. V případě platby převodem na účet je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  13. Ohledně plateb prováděných na základě příkazní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Objednatel souhlasí, aby mu byl daňový doklad vystaven v elektronické podobě a zaslán elektronicky.
  14. V případě bezhotovostní platby odměny poskytovatele je závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  15. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  16. V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, včetně poskytování služeb, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.
  17. Možnost čerpání služeb může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Objednatel je povinen zajistit dodržování příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by příkazní smlouvu porušil sám.
  2. Služby může poskytovatel poskytovat také prostřednictvím třetích osob.
  3. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci online portálu pro analytické účely, a to i po zániku příkazní smlouvy.
  4. Časový rozsah stanovený případně v příkazní smlouvě pro využití poradenství poskytovatele, který nebude vyčerpaný objednatelem v kalendářním měsíci, není možné přenášet do jiných měsíců (využít v jiných měsících).
  5. Pro případ, že je komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem při poskytování služeb zajišťována telefonicky či obdobným způsobem, souhlasí objednatel s pořizováním nahrávek takové komunikace poskytovatelem. Tento souhlas se objednatel zavazuje zajistit i od dalších osob, které případně pověří zajišťováním komunikace mezi ním a poskytovatelem.
 9. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, NÁHRADA ÚJMY
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.
  2. Objednatele bere na vědomí, že poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pojištěn na odpovědnost za škodu, která by objednateli mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a bude takto pojištěn po celou dobu účinnosti příkazní smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že pojistné plnění z tohoto pojištění se vztahuje na vzniklou škodu, případně sankce udělené orgánem veřejné moci, avšak nikoliv na objednateli případně doměřenou daň.
  3. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v online portálu, přičemž je poskytovatel považuje za správná a úplná.
  4. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů je objednatel povinen zkontrolovat, zdali byl poskytovateli finanční institucí skutečně umožněn pouze pasivní (nahlížecí) přístup k účtu objednatele, zejména, že poskytovateli není umožněno provádění plateb z účtu objednatele.
  5. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele. Vzhledem k tomu, že závazně interpretovat právo je oprávněn pouze soud, bere objednatel na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za změnu výkladu práva po poskytnutí určité služby.
  6. Poskytovatel neposkytuje právní služby a všechny vzorové dokumenty případně poskytnuté objednateli jsou poskytovány pouze jako ilustrační a poskytovatel nenese odpovědnost za jejich obsah (správnost a úplnost).
  7. Objednatel je povinen trvale vynakládat nejvyšší úsilí k tomu, aby v souvislosti s příkazní smlouvou nevznikla újma jemu ani poskytovateli; této povinnosti nezbavují objednatele žádné povinnosti poskytovatele. Hrozí-li vznik újmy, nebo již újma vznikla, je objednatel povinen umožnit poskytovateli vedení a využití všech přípustných opravných prostředků.
  8. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší 500.000,- Kč. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příkazní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku 500.000,- Kč.
  9. Poskytovatel nehradí újmu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy objednatele informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a objednatel se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí objednatele může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti objednatele v případě, že je poskytovatelem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.
  10. Pokud by správce daně či jiný subjekt zpochybňoval právní názory poskytovatele, je povinností objednatele umožnit poskytovateli vysvětlení a obhajobu tohoto stanoviska, a to i v případě, že by smluvní vztah z příkazní smlouvy již zanikl.
 10. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S AML
  1. Poskytovatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností z příkazní smlouvy jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Poskytovatel je oprávněn po objednateli vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a objednatel je povinen mu je poskytnout.
  2. Pokud tak poskytovatel neučinil před uzavřením příkazní smlouvy, je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti příkazní smlouvy vyzvat objednatele k provedení identifikaci objednatele v plném rozsahu dle ustanovení § 8 AML zákona, tj. formou identifikace provedené za fyzické přítomnosti objednatele nebo osoby oprávněné za něj jednat (např. v případě, že objednatel je právnickou osobou či v případě, že je zastoupen na základě plné moci apod.) v sídle či provozovně poskytovatele či na jiném vhodném místě dle volby poskytovatele; objednatel je v takovém případě povinen se na místo určené ve výzvě poskytovatele za účelem provedení identifikace dostavit. Objednatel bere na vědomí, že odmítnutí poskytnutí součinnosti s provedením identifikace může být považováno za znak podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona.
  3. Objednatel po dobu trvání příkazní smlouvy informuje poskytovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci či kontrolu objednatele dle AML zákona.
  4. Objednatel bere na vědomí své povinnosti vyplývající z ustanovení § 29b AML zákona a z ustanovení § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). Objednatel bere na vědomí, že poskytovateli může v souvislosti s příkazní smlouvou vznikat povinnost provést kontrolu vlastnické a řídící struktury objednatele a jeho skutečného majitele a přijmout opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele objednatele, včetně nahlížení do evidence skutečných majitelů dle zákona o veřejných rejstřících.
 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ A DALŠÍCH OSOB
  1. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění příkazní smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. V souvislosti s provozem online portálu může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů třetích osob – fyzických osob evidovaných v rámci databáze online portálu. Z těchto důvodů bude v takovém případě součástí smluvních vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem také zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení GDPR.
 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele z příkazní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 13. ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI
  1. Objednatel zprošťuje poskytovatele povinnosti mlčenlivosti a umožní mu poskytnout nezbytné údaje:
   1. vůči jiným daňovým poradcům a jiným osobám, které by mohly přispět k řádnému a plnému splnění příkazní smlouvy a podílet se tak na hájení oprávněných zájmů objednatele;
   2. vůči makléři, pojišťovně, právním zástupcům a Komoře daňových poradců ČR v případech, v nichž poskytovatel uplatňuje náhradu újmy způsobené objednateli ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;
   3. vůči všem účastníkům řízení v případě, že objednatel požaduje po poskytovateli poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení;
   4. vůči všem účastníkům řízení a soudu v případě soudního sporu mezi objednatelem a poskytovatele ohledně způsobení škody nebo úhrady služeb poskytnutých poskytovatelem;
   5. vůči všem účastníkům řízení, orgánům činným v trestním řízení a soudu v případě trestního stíhání poskytovatele zahájeného na základě trestního oznámení či výpovědi poskytnuté objednatelem nebo jeho zástupcem;
   6. vůči subjektu, který řeší spor mezi objednatelem a poskytovatelem, či vůči subjektu, který poskytovatele v takovém sporu zastupuje
  2. I v případech stanovených v čl. 13.1 obchodních podmínek poskytovatel šetří chráněné zájmy objednatele, jeho soukromí, obchodní a jiná tajemství.
 14. TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
  1. Příkazní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 a čl. 5.5 obchodních podmínek.
  2. Není-li v příkazní smlouvě stanoveno výslovně jinak, je příkazní smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
  3. Smluvní strany jsou oprávněny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od uzavření příkazní smlouvy od příkazní smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. Je-li však v příkazní smlouvě dohodnuto, že bude zajištěno technické propojení, běží lhůta podle předchozí věty až od okamžiku zprovoznění technického propojení. Doručením odstoupení od příkazní smlouvy podle předchozí věty druhé smluvní straně příkazní smlouva (s účinky ex nunc) zaniká. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  4. Objednatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu písemně vypovědět, a to s dvouměsíční výpovědní dobou. Poskytovatel je kdykoliv oprávněn příkazní smlouvu ve vztahu k opakovaným plněním vyplývajícím z příkazní smlouvy i bez uvedení důvodu v textové podobě vypovědět, a to s dvouměsíční výpovědní dobou. Příkazní smlouvu nelze vypovědět ve vztahu k jednorázovým plněním. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 14.5 obchodních podmínek.
  5. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající z příkazní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či z obecně závazných právních předpisů, a to i před nabytím účinnosti příkazní smlouvy, nebo pokud objednatel neposkytuje poskytovateli dostatečnou součinnost, může poskytovatel příkazní smlouvu v textové podobě vypovědět. Výpověď příkazní smlouvy podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno či poskytovatelem stanoveno jinak, zaniká příkazní smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6. Poskytovatel může od příkazní smlouvy odstoupit v případě, že:
   1. objednatel poruší ustanovení čl. 6.13 či čl. 11 obchodních podmínek;
   2. bude zahájeno trestní stíhání objednatele či členů statutárního orgánu objednatele pro jednání související s činností objednatele;
   3. dojde k zatajení podstatných informací souvisejících s činností objednatele poskytovateli;
   4. vznikne podezření, že objednatel či člen statutárního orgánu objednatele se v souvislosti s činností objednatele dopustili trestného činu.
  7. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení příkazní smlouvy může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele do databáze online portálu. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření příkazní smlouvy s objednatelem.
  8. V případě, že je na základě příkazní smlouvy poskytována objednateli služba správa a stahování výpisů, zruší objednatel přístup poskytovatele k účtu objednatele u peněžního ústavu, a to do třiceti (30) dnů od zániku příkazní smlouvy.
  9. Bez ohledu na ostatní ustanovení obchodních podmínek či příkazní smlouvy končí účinnost příkazní smlouvy bez dalšího v případě, že hodnota obchodu či obchodního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem dosáhne hodnoty 15.000,- EUR a zároveň nebude provedena osobní identifikace objednatele dle čl. 10.2 obchodních podmínek.
 15. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících s příkazní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či v textové podobě elektronickou poštou. Objednateli může být doručováno v textové podobě také prostřednictvím online portálu. V případě doručování objednateli elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v příkazní smlouvě.
  2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty a v případě doručování prostřednictvím online portálu okamžikem zpřístupnění zprávy objednateli v rámci online portálu.
 16. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený příkazní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
   2. vylučuje použití ustanovení§ 557, § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.
  2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takového ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.
  4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z příkazní smlouvy na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1. 1. 2018, Dype s.r.o.

Reklamační řád obchodní společnosti

Dype s.r.o.

se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 050 83 401

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 258098 (dále také jako “Společnost”)

vydaný k obchodní podmínkám

 

 

 • ROZSAH PLATNOSTI

 

  1. Reklamační řad se vztahuje na všechny závazkové, kvasi-závazkové, jakož i odpovědnostní vztahy, které vyplývají ze smluv poskytovaných Společností jiným subjektům.

 

 

 • PODMÍNKY REKLAMACE

 

  1. Povinnosti poskytovatele služby
   1. Společnost poskytuje služby v předepsané a schválené jakosti, v zákonných termínech a za sjednané ceny.  Poskytovatel služby se nesmí při poskytování služeb odchýlit od platných zákonů a předpisů. Odběratel, poskytuje-li řádnou součinnost dle uzavřené smlouvy, musí dostávat služby v souladu s platnou smlouvou a legislativou, v zákonných či sjednaných termínech, přičemž nesmí být klamán. Vyúčtování poskytnutých služeb musí probíhat podle platného ceníku, potažmo podle smluvního ujednání.
  2. Uplatňování reklamace
   1. Odběratel může podat reklamaci při porušení povinností vyplývajících z bodu 2 tohoto reklamačního řádu jedním z následujících způsobů:
    1. poštou na adresu: Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8
    2. datovou schránkou ID: iswvsh8
    3. e-mailem na adresu: info@dype.cz
    4. osobně do protokolu u pověřeného zaměstnance.
   2. Reklamace musí obsahovat jednoznačnou a přesnou identifikaci stěžovatele vč. aktuálních kontaktů a adresy, kam mu bude odpověď zaslána a přesný popis reklamace. V případě reklamace ceny lze reklamaci uplatnit do data splatnosti faktury, u reklamace produktu lze tento reklamovat do jednoho měsíce od jeho převzetí.
   3. Odběratel není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění / odpovědnosti za škodu / způsobem odlišným od postupu stanoveného v tomto reklamačním řádu. Odlišná zákonná ustanovení se v tomto případě neaplikují.

 

  1. Postup při vyřizování reklamace
   1. Pracovník, který reklamaci přebírá, zkontroluje její obsah, je-li to možné zajistí její upřesnění a doplnění tak, aby bylo jednoznačně zřetelné, kdo reklamaci podává a čeho se týká. Vyspecifikuje přesně dokumenty, které se k reklamaci váží. K reklamaci, pokud je podávána dle bodu 2.2.1 přiloží formulář „protokolu“ Reklamačního řádu, do kterého napíše  pořadové číslo reklamace, datum převzetí reklamace a následně zapíše reklamaci do reklamační knihy. Takto připravený dokument neprodleně postoupí k vyřízení pracovníkovi, jehož práce je reklamována, k odbornému vyjádření.
   2. Příslušný pracovník předá reklamaci se svým vyjádřením  k posouzení a zpracování odpovědi jednateli Společnosti nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, který zajistí ve lhůtě  deseti pracovních dnů po přijetí reklamace od stěžovatele odeslání odpovědi.
   3. Jednatel při odeslání odpovědi zajistí doplnění údajů do reklamační knihy.
   4. Vyžádá-li si řešení reklamace delší čas než deset pracovních dní, obdrží stěžovatel velhůtě 10 pracovních dnů vyrozumění s uvedením termínu, ve kterém bude reklamace vyřízena.

 

 

 • SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

  1. Změny a doplňky reklamačního řádu  vydává jednatel Společnosti.
  2. V případě uplatnění reklamace může klient stěžovatel nahlédnout do reklamačního řádu na webových stránkách Společnosti, nebo v tištěné podobě v kancelářích Společnosti.
  3. Reklamační řád vč. reklamační knihy a protokolů je uložen v obchodních prostorách Společnosti přístupný všem zaměstnancům.

 

V Praze dne 1. 1. 2018, Dype s.r.o.