Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Odmítnout volitelné Povolit vše

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

 

Dype s.r.o.

se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 050 83 401

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 258098

 

Vážení klienti a návštěvníci webových stránek Dype!

 

Děkujeme za Váš zájem o Dype a služby, které nabízí. Vážíme si Vaší důvěry a respektujeme soukromí Vašich informací. Věřte, že ochrana Vaší privátní sféry, včetně osobních údajů, je pro nás důležitá.

 

Dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/​679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/​46/​ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“.

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

„Osobními údaji“ se dle GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracováním“ se dle GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Osobní údaje musí být dle GDPR ve vztahu k subjektu údajů:

  • zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
  • přesné a v případě potřeby aktualizované;
  • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Proto bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak nakládáme s osobními údaji, které získáme při poskytování našich služeb svým klientům.

Společnost Dype s.r.o. se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 050 83 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 258098 (dále „Společnost“) nabízí a svým klientům poskytuje služby v oblasti účetnictví, daní a dalších služeb.

 

Rozsah a účel zpracování

Každé zákonné a férové zpracování osobních údajů může být prováděno pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a musí být založeno na některém z právních základů (právních titulů) v GDPR uvedených.

 

S ohledem na výše uvedené zásady GDPR a nabízené služby v oblasti účetnictví a daní vystupuje naše společnost:

1) v pozici správce osobních údajů při provádění těchto činností:

Zpracování daňového tvrzení;

Poskytování ostatního daňového poradenství;

Identifikace klientů dle AML zákona;

Vedení vlastního účetnictví a daňové evidence poradce;

Spisová evidence;

Nabízení vlastních souvisejících služeb klientům.

Při provádění těchto činností zpracováváme tyto kategorie subjekty údajů: klienti, statutární zástupci klientů, třetí osoby, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství poskytnutých klientem (např. rodinní příslušníci, či zaměstnanci klienta); kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje nezbytné pro určení daňové povinnosti klienta; kategorie příjemců: orgány finanční a celní správy, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Český statistický úřad a dalším subjekty určené pokyny klienta; právní základ zákonného zpracování: plnění smlouvy s klientem; oprávněný zájem klienta; oprávněný zájem Dype; plnění právní povinnosti.

2) v pozici zpracovatele osobních údajů při provádění těchto činností:

Vedení účetnictví klienta;

Zpracování mzdové agendy klienta

přičemž zpracování osobních údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s klientem, kde klient je v pozici správce osobních údajů.

Při provádění těchto činností zpracováváme tyto kategorie subjektu údajů: zaměstnanci a obchodní partneři klienta; zaměstnanci klienta a jejich rodinní příslušníci; kategorie osobních údajů: identifikační údaje a údaje o ekonomických transakcích, identifikačních údaje, údaje o výkonu práce a dalších údaje nezbytné pro výpočet mzdy, stanovení výše daňové povinnosti a výše povinných odvodů.

Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od klientů nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

 

Rozsah a Doba zpracování

Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou potřebné, přiměřené a relevantní vzhledem k účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, a pouze po dobu trvání tohoto účelu.

Osobní údaje, které získáme v souvislosti s poskytováním služeb klientovi, uchováváme ve spisové evidenci pro účel ochrany svých právních nároků po dobu poskytování služeb klientovi a dále po přiměřenou dobu po ukončení poskytování služeb klientovi s ohledem na promlčecí dobu daňových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení, nejvýše po dobu 20 let.

Údaje potřebné pro plnění svých právních povinností uchováváme po dobu vyžadovanou právními předpisy, zejména zákonem č. 563/​1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/​2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 253/​2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, nejvýše však po dobu 10 let.

Údaje uchované ve spisové evidenci pro ochranu právních nároků nevyužíváme k jiným účelům.

 

Souhlas se zpracováním

Vaše údaje, které jste nám poskytli, můžeme zpracovávat také tehdy, dáte-​li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat všemi běžnými komunikačními prostředky, včetně emailové adresy info@dype.cz.

 

Přístup k osobním údajům

K zajištění náležitého zabezpečení a ochrany údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (jak z vnějšího prostředí, tak ze strany našich zaměstnanců), jsme přijali technická a organizační ochranná opatření. Všichni naši zaměstnanci a externí spolupracovníci jsou proškoleni a smluvně zavázáni k povinnosti mlčenlivosti.

 

Další zpracovatelé

Pro zpracování osobních údajů využíváme další zpracovatele (poskytovatel cloudových služeb, správce IT). S každým zpracovatelem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů a smluvně jej zavážeme k povinnosti mlčenlivosti. Využíváme zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů, a přiměřeně kontrolujeme, že tento požadavek zpracovatel splňuje i po uzavření smlouvy.

 

Práva klientů

Všem klientům, jejichž údaje zpracováváme v pozici správce, umožňujeme využít jejich práva plynoucí z GDPR, zejména právo získat kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány, a právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.

Žádosti a dotazy klientů přijímáme všemi běžnými komunikačními prostředky, včetně emailové adresy info@dype.cz. Žádosti a dotazy vyřizujeme v plném rozsahu, řádně a bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů od jejich obdržení.

Klienti mají právo obrátit se i přímo na Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Přečtěte si také Všeobecné podmínky, abyste se dozvěděli, jaké služby Společnosti poskytují, jak je možné Webové stránky využívat a co Společnosti dělají pro to, aby zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasností nás neváhejte kontaktovat. Děkuje za důvěru a příležitost spolupráce s Vámi.

V Praze dne 1. 1. 2018, Dype s.r.o.

Zásady používání cookies

Společnost Dype s.r.o. se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 050 83 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 258098 (dále „Společnost“) provozuje stránku www.dype.cz, www.dype.sk a www.dype.eu. (dále jen „Webové stránky“).

Webové stránky používají tzv. Cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti pouhých několika kB), který navštívená Webová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Cookie umožňuje Webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další Vaše individuální nastavení. Příští návštěva Webových stránek tak může být pro Vás snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o některé funkce a funkcionality Webové stránky. Například nebudete schopni zachovat Vaše jazykové nastavení nebo nebudete schopni označit jakoukoli nabídku práce jako Vaši „oblíbenou“.

Dype plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví Webové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích vede pouze ke zkvalitnění služeb.

Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do Google, jež je používá pro analýzu použití Webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností Webových stránek a internetu. Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji zpracovávanými Google.

Kliknutí na odkazy, jako například na reklamní bannery, Vás může převést na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od Pravidel pro ochranu osobních údajů Společnosti lišit. Společnost nenese žádnou odpovědnost za tyto externí webové stránky, odkazy nebo informace poskytované či zpracovávané provozovateli těchto dalších webových stránek.

Přečtěte si také Všeobecné podmínky, abyste se dozvěděli, jaké služby Společnosti poskytují, jak je možné Webové stránky využívat a co Společnosti dělají pro to, aby zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasností nás neváhejte kontaktovat. Děkuje za důvěru a příležitost spolupráce s Vámi.

V Praze dne 1. 1. 2018, Dype s.r.o.

Podmínky použití online portálu společnosti

Dype s.r.o.

se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 050 83 401

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 258098

k příkazní smlouvě

pro využívání služby „online portálu“

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Dype s.r.o. se sídlem Dype s.r.o., Pernerova 676/51​, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 050 83 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 9, spisová značka C 258098 (dále jen „poskytovatel“) a podnikajícími osobami jako uživateli služby poskytované Poskytovatelem (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě o poskytování služby (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.

Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-​box) kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v žádosti o registraci informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s poskytovatelem.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní online portálu. Ze svého uživatelského rozhraní má objednatel přístup ke specifickým informacím vyplývajících ze zadání dle smlouvy o poskytování služeb.

Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat superuživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

 

PODMÍNKY SLUŽBY

Službou se rozumí online portál poskytovatele, jež slouží jako nástroj napomáhající ke zobrazování informací souvisejících se zadáním dle smlouvy o poskytování služeb.

Na základě zvláštních smluvních ujednání stran může objednatel u poskytovatele objednat účetní a daňové služby poskytovatele spočívající zejména v:

přípravě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně vyhotovení přehledů určených pro orgán správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (dále jen „příprava daňového přiznání“);

zastupování objednatele při jednáních s příslušným finančním úřadem za účelem odkladu povinnosti pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob;

zastupování objednatele při jiných jednáních s příslušným finančním úřadem;

správě a stahování bankovních výpisů;

vedení mzdového účetnictví;

poskytování daňového poradenství;

poskytování dalších souvisejících služeb;

(dále jen „individuální služby“ či jednotlivě „individuální služba“).

Službu mohou využívat jako koncoví uživatelé také fyzické osoby, kterým objednatel zřídí uživatelský přístup ke službě (dále jen „koncový uživatel“). Objednatel bere na vědomí, že k započetí užití služby koncovým uživatelem, je nezbytný souhlas takového koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem.

Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

 

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu.

 

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

Individuální služby jsou poskytovatelem zpoplatněny.

V případě, že se objednatel rozhodne využít individuální službu (na základě zvláštních smluvních ujednání s poskytovatelem), zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli za poskytnutí individuální služby odměnu, a to odměnu ve výši stanovené v ceníku poskytovatele.

Nevyplývá-​li z charakteru individuální služby jinak, je individuální služba poskytována vždy jednorázově. V případě, že má individuální služba charakter opakovaného plnění, bude poskytovatelem poskytována vždy po dobu dle smlouvy o poskytování služby od okamžiku jejího objednání objednatelem. V případě skončení platnosti smlouvy o poskytování služby a opětovného zájmu ze strany objednatele o využití individuální služby musí být individuální služba objednatelem znovu objednána.

Za obsahovou správnost a úplnost podkladů, dokladů a informací předaných poskytovateli za účelem poskytnutí individuální služby odpovídá objednatel.

Každý dotaz poskytovatele související s individuálními službami je objednatel povinen poskytovateli zodpovědět nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho zaslání poskytovatelem.

Objednatel je povinen informovat poskytovatele o všech jeho obchodech mezi spojenými osobami ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/​1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ODMĚNA POSKYTOVATELE ZA INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBU

Není-​li dohodnuto jinak, je odměna poskytovatele za užití individuální služby splatná vždy bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 9381042001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen.

V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

Objednatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, a to nejčastěji po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli (včetně poskytování individuální služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

Možnost čerpání individuální služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

 

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Objednatel je povinen zajistit dodržování smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) koncovým uživatelem, odpovídá objednatel poskytovateli jako by smlouvu o poskytování služeb porušil sám.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za změny provedené objednatelem v uživatelském účtu.

Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Objednatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla.

Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-​li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů) ve smyslu zákona č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) obchodních podmínek.

Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly objednatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server poskytovatele v souvislosti se službou (dále společně jen jako „osobní údaje uživatelů“).

Smlouvou o poskytování služeb objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro poskytovatele zajišťují hostingové služby. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů).

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje uživatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).

Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů uživatelů.

Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji uživatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele. Objednatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu objednatele.

Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3 obchodních podmínek.

V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-​li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či poskytovatelem pro objednatele v rámci služby. Poskytovatel však může tyto informace uchovat pro případ opětovného uzavření smlouvy o poskytování služeb s objednatelem.

 

DORUČOVÁNÍ

Nebude-​li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím online portálu nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a příkazníkem se:

  • vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
  • vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku;
  • vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
  • Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

Je-​li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1. 1. 2018, Dype s.r.o.